Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5lnmmyVlZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Marico

Make A Difference.

Our value system in 3 simple words - Make A Difference. Only when you're empowered with freedom and opportunity do you rise above the task at hand and take complete ownership to make a difference.

  • hZWXm5lnmmyVlZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWlqa5pub7Cx
2016

Q&A Detail

Chương trình phát triển nhân tài trẻ lên những vị trí trọng yếu của công ty?

By: Trang Linh | Posted: 1498465195

Cho tôi hỏi là Marico có chương trình đào tạo riêng nhằm phát triển nhân viên trẻ trở thành đội ngũ lãnh đạo trọng yếu không? Hay những vị trí này sẽ được hunt từ bên ngoài? Nếu có thì chương trình cụ thể là gì? Cảm ơn câu trả lời của quý công ty.

hZWXm5lnmmyVlZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJxwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGOaa2Ohq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidaWRmlZabnNeel6CGnMqmzdeEns2gaHDZa59siJqZ2J3HqaGn1Fdvpm5tb1p9d7hzU2vWcmdlb1WZ0aWjkaCm16GomdHThpzXnpWghqTQqYae3-A.
hZWXm5lnmmyVlZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...